Qúy khách đăng ký tư vấn dự án
Đăng ký
baner trái
baner phải

HỘI VIÊN TÂN THỊNH


CỘNG ĐỒNG TÂN THỊNH

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN BĐS TÂN THỊNH

(Cập nhật ngày... tháng 8 năm 2020)

STT HỌ VÀ TÊN

ĐUÔI

SĐT

MÃ THÀNH VIÊN BÁN HÀNG (9.0%) 2.5% 2% 1.5% 1% LƯƠNG TRÍCH TỪ 2.0%
1 LƯU BÁ ĐỨC 6666 00001          

LƯƠNG TRÍCH HÀNG THÁNG CHO MỖI THÀNH VIÊN (LƯU Ý: CÁC THÀNH VIÊN LẤY THƯỞNG TRONG THÁNG, ĐẾN TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI)

 

2 LÊ THỊ NGỌC ÁNH  5666 00002          
3 LƯU THANH HIẾU   00003          
4 NGUYỄN CHÍ HIẾU   00004          
5     00005          
6     00006          
7     00007          
8     00008          
9     00009          
10     00010          
11     00011          
12     00012          
13     00013          
14     00014          
15     00015          
16     00016          
17     00017          
18     00018          
19     00019          
20     00020          
21     00021          
22     00022          
23     00023          
24     00024          
25     00025          
26     00026          
27     00027          
28     00028          
29     00029          
30     00030          
31     00031          
32     00032          
33     00033          
34     00034          
35     00035          
36     00036          
37     00037          
38     00038          
39     00039          
40     00040          
41     00041          
42     00042          
43     00043          
44     00044          
45     00045          
46     00046          
47     00047          
48     00048          
49     00049          
50     00050          
51     00051          
52     00052          
53     00053          
54     00054          
55     00055          
56     00056          
57     00057          
58     00058          
59     00059          
60     00060          
61     00061          
62     00062          
63     00063          
64     00064          
65     00065          
66     00066          
67     00067          
68     00068          
69     00069          
70     00070          
71     00071          
72     00072          
73     00073          
74     00074          
75     00075          
76     00076          
77     00077          
78     00078          
79     00079          
80     00080          
81     00081          
82     00082          
83     00083          
84     00084          
85     00085          
86     00086          
87     00087          
88     00088          
89     00089          
90     00090          
91     00091          
92     00092          
93     00093          
94     00094          
95     00095          
96     00096          
97     00097          
98     00098          
99     00099          
100     00100          
101     00101          
102     00102          
103     00103          
104     00104          
105     00105          
106     00106          
107     00107          
108     00108          
109     00109          
110     00110          
111     00111          
112     00112          
113     00113          
114     00114          
115     00115          
116     00116          
117     00117          
118     00118          
119     00119          
120     00120          
121     00121          
122     00122          
123     00123          
124     00124          
125     00125          
126     00126          
127     00127          
128     00128          
129     00129          
130     00130          
131     00131          
132     00132          
133     00133          
134     00134          
135     00135          
136     00136          
137     00137          
138     00138          
139     00139          
140     00140          
141     00141          
142     00142          
143     00143          
144     00144          
145     00145          
146     00146          
147     00147          
148     00148          
149     00149          
150     00150          
151     00150          
152     00151          
153     00152          
154     00153          
155     00154          
156     00155          
157     00156          
158     00157          
159     00158          
160     00159          
161     00160          
162     00161          
163     00162          
164     00163          
165     00164          
166     00165          
167     00166          
168     00167          
169     00168          
170     00169          
171     00170          
172     00171          
173     00172          
174     00173          
175     00174          
176     00175          
177     00176          
178     00177          
179     00178          
180     00179          
181     00180          
182     00181            
183     00182          
184     00183          
185     00184          
186     00185          
187     00186          
188     00187          
189     00188          
190     00189          
191     00190          
192     00191          
193     00192          
194     00193          
195     00194          
196     00195          
197     00196          
198     00197          
199     00198          
200     00199          
201     00201          
202     00202          
203     00203          
204     00204          
205     00205          
206     00206          
207     00207          
208     00208          
209     00209          
210     00210          
211     00211          
212     00212          
213     00213          
214     00214          
215     00215          
216     00216          
217     00217          
218     00218          
219     00219          
220     00220          
221     00221          
222     00222          
223     00223          
224     00224          
225     00225          
226     00226          
227     00227          
228     00228          
229     00229          
230     00230          
231     00231          
232     00232          
233     00233          
234     00234          
235     00235          
236     00236          
237     00237          
238     00238          
239     00239          
240     00240          
241     00241          
242     00242          
243     00243          
244     00244          
245     00245          
246     00246          
247     00247          
248     00248          
249     00249          
250     00250          
251     00251          
252     00252          
253     00253          
254     00254          
255     00255          
256     00256          
257     00257          
258     00258          
259     00259          
260     00260          
261     00261          
262     00262          
263     00263          
264     00264          
265     00265          
266     00266          
267     00267          
268     00268          
269     00269          
270     00270          
271     00271          
272     00272          
273     00273          
274     00274          
275     00275          
276     00276          
277     00277          
278     00278          
279     00279          
280     00280          
281     00281          
282     00282          
283     00283          
284     00284          
285     00285          
286     00286          
287     00287          
288     00288          
289     00289          
290     00290          
291     00291          
292     00292          
293     00293          
294     00294          
295     00295          
296     00296          
297     00297          
298     00298          
299     00299          
300     00300          
301     00301          
302     00302          
303     00303          
304     00304          
305     00305          
306     00306          
307     00307          
308     00308          
309     00309          
310     00310          
311     00311          
312     00312          
313     00313          
314     00314          
315     00315          
316     00316          
317     00317          
318     00318          
319     00319          
320     00320          
321     00321          
322     00322          
323     00323          
324     00324          
325     00325          
326     00326          
327     00327          
328     00328          
329     00329          
330     00330          
331     00331          
332     00332          
333     00333          
334     00331          
335     00335          
336     00336          
337     00337          
338     00338          
339     00339          
340     00340          
341     00341          
342     00342          
343     00343          
344     00344          
345     00345          
346     00346          

347

    00347          
348     00348          
349     00349          
350     00350          
351     00351          
352     00352          
353     00353          
354     00354          
355     00355          
356     00356          
357     00357          
358     00358          
359     00359          
360     00360          
361     00361          
362     00362          
363     00363          
364     00364          
365     00365          
366     00366          
367     00367            
368     00368            
369     00369            
370     00370            
371     00371            
372     00372            
373     00373            
374     00374            
375     00375            
376     00376            
377     00377            
378     00378            
379     00379            
380     00380            
381     00381            
382     00382            
383     00383            
384     00384            
385     00385            
386     00386            
387     00387            
388     00388            
389     00389            
390     00390            
391     00391            
392     00392            
393     00393            
394     00394            
395     00395            
396     00396            
397     00397            
398     00398            
399     00399            
400     00400            
401     00401            
402     00402            
403     00403            
404     00404            
405     00405            
406     00406            
407     00407            
408     00408            
409     00409            
410     00410            
411     00411            
412     00412            
413     00413            
414     00414            
415     00415            
416     00416            
417     00417            
418     00418            
419     00419            
420     00420            
421     00421            
422     00422            
423     00423            
424     00424            
425     00425            
426     00426            
427     00427            
428     00428            
429     00429            
430     00430            
431     00431            
432     00432            
433     00433            
434     00434            
435     00435            
436     00436            
437     00437            
438     00438            
439     00439            
440     00440            
441     00441            
442     00442            
443     00443            
444     00444            
445     00445            
446     00446            
447     00447            
448     00448            
449     00449            
450     00450            
451     00451            
452     00452            
453     00453            
454     00454            
455     00455            
456     00456            
457     00457            
458     00458            
459     00459            
460     00460            
461     00461            
462     00462            
463     00463            
463     00463            
464     00464            
465     00465            
466     00466            
467     00467            
468     00468            
469     00469            
470     00470            
471     00471            
472     00472            
473     00473            
474     00474            
475     00475            
476     00476            
477     00477            
478     00478            
479     00479            
480     00480            
481     00481            
482     00482            
483     00483            
484     00484            
485     00485            
486     00486            
487     00487            
488     00488            
489     00489            
490     00490            
491     00491            
492     00492            
493     00493            
494     00494            
495     00495            
496     00496            
497     00497            
498     00498            
499     00499            
500     00500            
501     00501            
502     00502            
503     00503            
504     00504            
505     00505            
506     00506            
507     00507            
508     00508            
509     00509            
510     00510            
511     00511            
512     00512            
513     00513            
514     00514            
515     00515            
516     00516            
517     00517            
518     00518            
519     00519            
520     00520            
521     00521            
522     00522            
523     00523            
524     00524            
525     00525            
526     00526            
527     00527            
528     00528            
529     00529            
530     00530            
531     00531            
532     00532            
534     00534            
535     00535            
536     00536            
537     00537            
538     00538            
539     00539            
540     00540            
541     00541            
542     00542            
543     00543            
544     00544            
545     00545            
546     00545            
547     00547            
548     00548            
549     00549            
550     00550            
551     00551            
552     00552            
553     00553            
554     00554            
555     00555            
556     00556            
557     00557            
558     00558            
559     00559            
560     00560            
561     00561            
562     00562            
563     00563            
564     00564            
565     00565            
566     00566            
567     00567            
568     00568            
569     00569            
570     00570            
571     00571            
572     00572            
573     00573            
574     00574            
575     00575            
576     00576            
577     00577            
578     00578            
579     00579            
580     00580            
581     00581            
582     00582            
583     00583            
584     00584            
585     00585            
586     00586            
587     00587            
588     00588            
589     00589            
590     00590            
591     00591            
592     00592            
593     00593            
594     00594            
595     00595            
596     00596            
597     00597            
598     00598            
599     00599            
600     00600            
601     00601            
602     00602            
603     00603            
604     00604            
605     00605            
606     00606            
607     00607            
608     00608            
609     00609            
610     00610            
611     00611            
612     00612            
613     00613            
614     00614            
615     00615            
616     00616            
617     00617            
618     00618            
619     00619            
620     00620            
621     00621            
623     00623            
624     00624            
625     00625            
626     00626            
627     00627            
628     00628            
629     00629            
630     00630            
631     00631            
632     00632            
633     00633            
634     00634            
635     00635            
636     00636            
637     00637            
638     00638            
639     00639            
640     00640            
641     00641            
642     00642            
643     00643            
644     00644            
645     00645            
646     00646            
647     00647            
648     00648            
649     00649            
650     00650            
651     00651            
652     00652            
653     00653            
654     00654            
655     00655            
656     00656            
657     00657            
658     00657            
659     00659            
660     00660            
661     00661            
662     00662            
663     00663            
664     00664            
665     00665            
666     00666            
667     00667            
668     00668            
669     00669            
670     00670            
671     00671            
672     00672            
673     00673            
674     00674            
675     00675            
677     00677            
678     00678            
679     00679            
680     00680            
681     00681            
682     00682            
683     00683            
684     00684            
685     00685            
686     00686            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Các bài viết khác
Dự án nổi bật

0979326666